ಎಂದಿನಂತಲ್ಲ

ಎಂದಿನಂತಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೋಗು ಮನಸೆ ಆಕಾಶಕೆ ಸಾಗು ನೀ ಬಹುದೂರಕೆ ಯಾರ ಹಿಡಿತಕು ಸಿಲುಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಲವಿನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸು ಗಾಳಿಯೆ ಕಾಡುಗಳ ಅಪರೂಪದ ನಾಡುಗಳ ಏರು ಬೆಟ್ಟವೆ...
ಬೇರೊಂದು ದಾರಿಯ ಬಯಕೆ

ಬೇರೊಂದು ದಾರಿಯ ಬಯಕೆ

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂಥ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬೆಟ್ಟ. ಅದರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು. ನುಣ್ಣನೆಯ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಬಂಡೆಗಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ಇಳಿದು, ಹರಿದ ಆಗಿರುವ...