ಕರ್‍ರಿ
ವರಿ
ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ;
ಮೆರ್‍ರಿ
ಒಂದಿದ್ದರೆ
ಸಾಕು, ರೀ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)