ನಿನಗೂ ಆಣೆರಂಗ
ಎನಗೂ ಆಣೆ
ನಿ-ನಗು ನಾ-ನಗು
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ
ನಗುವಿನ ಬಾಳು
ಇದು ರಂಗನಾಣೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)