ಸರಕಾರದ್ದು
ಸಮನ್ವಯದ ಮೋಡಿ;
ಟಂಕಿಸಿದ
ಒಂದು, ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ
ನಾಣ್ಯಗಳ ನೋಡಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)