ರೆಂಬೆ ರೆಂಬೆಯ
ರಂಗೋಲಿಯ ಬಾಳಲಿ
ಅರಳಿರುವ
ನಾನೊಂದು
ಪುಟ್ಟ ಸುಮನ
ಅರ್‍ಪಣೆ ನನ್ನ ನಮನ
ದೈವ ನಿನಗೆ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)