ನನ್ನ ಗೆಳೆಯಾ ಚಿನ್ನ ತೆನೆಯಾ
ಆಗು ಕಾರಣ ಪುರುಷ ನೀಂ ||

ತೋಳ ಬಲವು ತೋಳವಾಗದೆ
ಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತಲಿ
ಬುದ್ದಿ ಬಲವು ಬೂದಿಯಾಗದೆ
ಬೆಂದ ಬಡವರ ಅಪ್ಪಲಿ

ಹಸಿರು ಆಗೈ ಹೂವು ಆಗೈ
ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಸುರಿಯು ನೀ
ಜಂಗು ಕಬ್ಬಿಣವಾಗಬೇಡೈ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲವಾಗು ನೀ

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ಬೆಂಕಿ ಚಿಮ್ಮದೆ
ಮಧುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿಯಲಿ
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಳು ಆಡದೆ
ಕಾಮಧೇನು ಕರೆಯಲಿ
*****