ನಲ್ಲ
ಕೊಡುವ
ಪ್ರತಿ ಮುತ್ತೂ
ನಲ್ಲಳ ಸ್ವತ್ತು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)