ಆಗಿಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲು
ಇನ್ನೂ ಮೂವ್?
ಹಚ್ಚಿರಿ ‘ಟಿಪ್ಸ್’
ಎಂಬ ಮೂವ್!
*****