ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡವೇ
ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ;
ದುರಂತವೆಂದರೆ
ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಡುವ ಭಾಷೆ!
*****