ಸೂರ್ಯನಂತೆ
ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದು
ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ
ಮಿನುಗುತ್ತೇವೆ
ಪೂರ್ಣತೆ
ಪಡೆಯಲು
ಬಾಳನ್ನು
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ
ಇಣಕಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ!
*****