ಸೂರ್ಯನಂತೆ
ಬೆಳಗಬೇಕೆಂದು
ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ
ಮಿನುಗುತ್ತೇವೆ
ಪೂರ್ಣತೆ
ಪಡೆಯಲು
ಬಾಳನ್ನು
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ
ಇಣಕಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)