ಮನೆಯೊಳಗೊಂದು
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್;
ಮನಿ ಬಿಡಲಾರದ
ಪ್ಲಾಂಟ್!
*****