ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಢಬಢಬ
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ
ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ
ಮಸಣ ಮೌನ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)