ದೇಹ
ಒಂದು
ಕವಿತೆ
*
ಆತ್ಮ
ಒಂದು
ಕಾವ್ಯ
*
ಪರಮಾತ್ಮ
ಒಂದು
ಮಹಾಕಾವ್ಯ
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)