ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ದು
ಒಬ್ಬಬ್ಬರದೂ
ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿ;
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ
ಊದುತ್ತಾರೆ ಪುಂಗಿ,
ನಂತರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ
ಇವರದ್ದು ಬರೀ ಡೋಂಗಿ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)