ದೇಹದ
ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ
ನಗುವೆ
ನಂದಾದೀಪ.
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)