‘ಅತಿ ಸಂತಾನ’
ಎಂದರೆ
ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ ಸರಸ;
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಕು
ವಂಕಿಯ ಸಹವಾಸ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)