ಬಾ ಬಾ ಓ ಬೆಳಕೇ
ಕರುಣಿಸಿ ಇಳಿ ನೆಲಕೆ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳೆಲ್ಲಿದೆ?
ಹೋಳಾಗಿದೆ ಬದುಕೇ

ಕಾಡು ಕಡಲು ಬಾನು
ಏನಿದ್ದೂ ಏನು?
ಮೈಯೆಲ್ಲಿದೆ ಇಡಿ ಬುವಿಗೇ
ಕಾಣಿಸದಿರ ನೀನು?

ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಚರಣ
ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕಿರಣ
ಸೋಂಕಿದೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸಿದೆ
ನೆಲದೆದೆಯಲಿ ಹರಣ!

ಬಾಂದಳದಾ ತಿಲಕವೇ
ವಿಶ್ಚದೆದೆಯ ಪದಕವೇ
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ತೋರು
ಬಂಗಾರದ ಫಲಕವೇ!
*****

Latest posts by ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್ ಎಸ್ (see all)