ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿ
ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ
ಏನಿದರ ನಿಜ ಮರ್ಮ…?
ಮರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ ಗಿರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ
ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ.
*****