ಪ್ರಥಮ ನೋಟಕೆ

ಪ್ರೇಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ?
ಗೋರಂಟಿ ಕೈ ಉಗುರ
ದಾಟಿ ಜಾರಿದರೆ
ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ?
*****

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)