ದೃಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ
ಮೊದಲು
ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ
ಎರಡು
ಸೃಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧ
ಮೂರು
ವರ್ಷ ಉರಳಿ
ಅವಳಿ ಜವಳಿ
ನಾವು ಆದೆವು
ನಾಲ್ಕು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)