ವಜ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಬೇಕು
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ;
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ
ಸಾಕು
ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)