ದೇವರು
ನಮಗೆ
ನೀಡಿರುವ
ತರಾವರಿ
ವರಿ (ಆಂಗ್ಲ)
ತಾಪತ್ರಯದ
ಪರಿಪರಿ

*****