ಜಿಂಕೆಗೆ
ಮೈ ಎಲ್ಲಾ
ಕಣ್ಣು
ನವಿಲಿಗೆ
ಗರಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಣ್ಣು
ಬೇಡನ
ಬಾಣಕೆ
ಗುರಿಯ
ಒಂದೇ
ಕಣ್ಣು

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)