ಮಂತ್ರಿವರ್ಯರು
ಮಾಡಿದರು
ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಹಾರ;
ಹಾಕಬೇಕೇಕೆ
ಇವರಿಗೆ ಹಾರ?
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)