ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು
ಸಹೋದರತೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು
ಸಮಬಾಳ್ವೆ ಮಂತ್ರವೆಮಗಿರಲಿ

ದುಡಿದು… ದಣಿದ ಬಂಧುಗಳೇ
ಬದುಕಲಿ ಬಳಲುತ
ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಬಾಂಧವರೆ

ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ
ಬಸವ ಘೋಷದಲಿರುವ
ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ
ಬಸವಯುಗದಲಿ
ಬಂದಿತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ

ಅಲ್ಲಿ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ
ಎನಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ
ಸಹಕಾರದಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೆನ್ನುತ

ಸಹಕಾರದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡೋಣ
ಸಹಕಾರದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳೋಣ
ಸಹಕಾರದಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಣ
ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರವ ಪಠಿಸೋಣ
ಗೆಲುವಿನ ಪಥದೀ ಸಾಗೋಣ

***