ಮೈ ಜಂಗಮ್ ಹೋಕರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಫಿರಿಯಾ ||ಪ||

ಅಂಗಬಹುತವು ಲಿಂಗ ಪಾವುಮೆ
ಕೋರಾಣ ಭಿಕ್ಷಾ ಬೋಲಿಯಾ ||೧||

ತೀಸಗಾಂಟಿಕೆ ಊಪರ್ ಜ್ಞಾನಕಿ ಜ್ಯೋಲಿ
ಸಂಗಸೇರಕು ಬೋಲಿಯಾ ||೨||

ದೇಖತಾ ಶಿಶುನಾಳಸ್ಥಾವರ ಮೇರಾ
ಜೀರಕೇರನ್ಕು ಬೋಲಿಯಾ ||೩||

****