ಹುಡುಗಿಯರು
ಕಿಸಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲು
ಹುಡುಗರು ಮರುಳಾಗಿ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲು
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)