ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
ಜೀವವಿಮೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ
ಪಾಲಿಸಿ + ಪ್ರೇಯಸಿ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)