ದಾರಿ ತೋರುವವರಾರು ನಿನಗೆ
ಚಿನ್ಮಯಾನಂದದ ಶಿವ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ||

ವೀಧಿ ಬೀಧಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂದರ
ಪೊಳ್ಳು-ಜೊಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಗೋಪುರ
ಹೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮುಖವಾಡ ಬಿಂಬವು
ಹಗಲುಗನಸಿನ ಡಂಗುರ ||

ಎನು ನೆಚ್ಚುವೆ ಯಾರ ಮೆಚ್ಚುವೆ
ಹುಚ್ಚು-ಪೆಚ್ಚು ಸಂತೆ ಸಂದಣಿಯಲಿ
ಪೆಚ್ಚು ಮನಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣವ
ಬಿಡಿಸಲಾಗದು ಬರಿಗೈಯಲಿ ||

ಬರಿ ನರರಿಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ ನಾಕಗೆಡಿಸೊ
ಮೃಗ ಮೊಗಜರ ರಣ ಭೀಕರ
ಗೆದ್ದ ಕಟ್ಟಿದ ಹುತ್ತ ಕಬಳಿಸೋ
ಉರಗ ಲೋಕದ ಕರಿ ನಾಗರ ||

*****

 

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್
Latest posts by ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್ (see all)