ಶಿಖರ ಶೃಂಗಗಳೆನಿತೆನಿತೆ ಇರಲಿ
ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗೆ,
ಪ್ರೀತಿ ಹಣತೆ ನಂದದಿರಲಿ,
ಮಧುರ ಭಾವ ಬಂಧುರ ಬದುಕಿಗೆ

ಇಂದು ನಾಳೆಗಳಲಿ ನೀನೆ
ನಿನ್ನ ಪರಧಿಯ ನೇಸರ,
ಒಂದರೊಳಗೊಂದಾಗೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನೀನೆ ತಿಂಗಳಂಗಳ ಚಂದಿರ,

ನಿನ್ನ ಭವತವ್ಯ ನಿನ್ನಲಿ,
ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವಾ ತರುಸುಮಲತೆ,
ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ನಿನ್ನಲಿ,
ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿತು ಬಾಳ್ಚಿತೆ.
*****

 

ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್
Latest posts by ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಎಂ ಎನ್ (see all)