ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
ಬೇಕೆಂದಾಗೆಲ್ಲಾ ಏನಾದರೂ
ನೆಪ ಹೇಳಿ
ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು
ಅವನ ಪ್ರೀತಿ
ಬೇಕೆಂದಾಗೆಲ್ಲ
ಅವನಿಷ್ಟದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವದು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)