ನಾ ಮರೆಯುವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನ ಇನಿಯಾ
ನಿರಂತರ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ನಿನ್ನದೇ ಹೃದಯಾ
*****