ತಲೆಕೊರೆತ ಮೈಕೆರೆತ
ಚಾಕು – ಚೂರಿ – ಖಡ್ಗ
ಕತ್ತಿ – ಗುರಾಣಿ – ಗರಗಸ
ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳ
ಮಾಯಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಮೂರ್ಖ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)