ಹಸಿಹಿಟ್ಟು ತಟ್ಟಿತಟ್ಟಿ
ಒಂದೇ ಪದರದ
ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಳೆ.
ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ
ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇ
ಉಬ್ಬಿದೆರಡು ಪದರ.
ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದೇ
ಪದರವೆರಡು.
ಆಂತರ್ಯ ನಿರ್ವಾತ
ಬಹಿರ್ಮುಖ ಸಾಂಗತ್ಯ
ಹಸಿವೆಗೆ ಅನೂಹ್ಯ.