ಐನಿಂಬು ಕರಸನಪ್ಸ ಹಮಾರೇಕೋ ಗಿರಾಯಾ
ಅಂಬೇ ಶರಾಬ ಇಷ್ಕೆ ಪಿಯಾಲೌಮೆ ಭರಾಯಾ || ಪ ||

ದಿನ್‌ರಾತ ಕಲಿ ಮೈಸುಹೆ ಮನ್‍ಬಾತ  ಕರಾಯಾ
ಸುನ್ ಹಾತಲೇ ಮುರಶಶ್ಶಿ ಮೊಹಮದಕೋ  ಸರಾಯಾ || ೧ ||

ದಿಲ್‌ಗುಲ್ ಲ೯ ಧರಿಯಾ ಬಾಗಮೆ ರುಹಜಾತ  ಚರಾಯಾ
ಚಲ್‌ದೇಖಜಾ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಹತ್‍ಮೆ  ಫಿರ್  ಆಯಾ || ೨ ||

*****