ವೃದ್ಧ ರೋಗಿಗೆ
‘ಗುಳಿಗೆ’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ಅವರೆಂದರು;
“ಈಗ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ”!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)