ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆದರಿ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ
ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಕಳ್ಳರು ಕದೀಮರು
ತಮ್ಮ ವಿಕೃತ ಬಗೆ ಬಗೆಯ
ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)