ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿತು ಜಗದಿ ಕತ್ತಲಾದಿತು || ಪ ||

ಮತ್ತೆ ಗಗನತಾರಿ ಮೂಡಿ
ಗೊತ್ತು ಐಸುರ ಚಂದ್ರನ್ನ ನೋಡಿ
ಗೊತ್ತುಗೆಡಸಿತು ರಣದಿ ಕಿತ್ತು ಜಡಸಿತು || ಅ. ಪ. ||

ಹಗಲಿ ಹರದಿತು ಸಮರ ಕತ್ತಲಾದಿತು
ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮೂಡಲಾದ್ರಿ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಬಾಸ್ಕಾರಾದ್ರಿ
ಅಕ್ಕರತಿಲೆ ತಕ್ಕ ಬಿಸಿಲು
ಚಕ್ಕನೆ ಎದ್ದಿತು ಸಮರಾ ಕತ್ತಲಾದಿತು || ೧ ||

ಮಕ್ಕಾಮದೀನದಿ ರಾಜ
ಹೊಕ್ಕ ಸಮಯದಿ
ಮಿಕ್ಕ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನರಗಿಳಿ
ಮುಳುಗಿತು ಜಗಳಾ ಚಿಗಿಸಿತು || ೨ ||
*****