ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯ
ಗೊಡೆಯಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‍
ಬೊಟ್ಟುಗಳು
ಸಾರುತಿವೆ ಸಿಂಧೂತೀರದ
ನಾಗರೀಕತೆ
ಬಿಂದಿಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ
ಜಾಗರೂಕತೆ!!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)