ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯ
ಗೊಡೆಯಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‍
ಬೊಟ್ಟುಗಳು
ಸಾರುತಿವೆ ಸಿಂಧೂತೀರದ
ನಾಗರೀಕತೆ
ಬಿಂದಿಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ
ಜಾಗರೂಕತೆ!!
*****