ತಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ “ಅಂತೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು.”

“ಹೌದಾ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು..?”
“ಅವನ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)