ಮೇಷ್ಟ್ರು : “ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಕತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ?”
ತಿಮ್ಮ : “ನೀರನ್ನು”
ಮೇಷ್ಟ್ರು : “ಯಾಕೆ?”
ತಿಮ್ಮ : “ಅದು ಕತ್ತೆಯಲ್ಲವಾ ಸಾರ್.”
*****

ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ
Latest posts by ತೈರೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ಉಡುಪ (see all)