ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸುಗಳು
ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೆ
ಕೆಂಪಿನಾರತಿಯಲಿ
ರಂಗು ರಂಗಾದವು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)