‘ಛೆ! ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನು
ಹೇಳಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ’
ಕಳವಳ ರೊಟ್ಟಿಗೆ.
‘ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದನ್ನು
ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’
ಸಮಾಧಾನ ಹಸಿವೆಗೆ.

*****