ದೇವರು ತನ್ನ
ಪರಿಚಯಿಸಿ
ಬುವಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)