ಗಳಿಗೆಬಟ್ಟಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ – ೨೧

ಹಸಿವೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ
ಕಾಡಿದರೆ ಸಕಾಲ. ಸಹಜ.
ರೊಟ್ಟಿಗೇ ಹಸಿವು
ಕಾಡಿದರೆ ಅಕಾಲ. ಅಕ್ಷಮ್ಯ,
ಲೋಕ ನೀತಿಯ ಮುಂದೆ
ಭಾವಲೋಕದ ಮಿಣುಕು ನಗಣ್ಯ.

*****

ಕೀಲಿಕರಣ : ಎಂ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್
Previous post ಮಿಂಚು
Next post ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕಿನ ಬಾನಾಡಿ ಹಕ್ಕಿ

ಸಣ್ಣ ಕತೆ