ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಸೊಸೆ ಬೌಲಿಂಗ್
ಮಾವ, ಮಗನ
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು
ಸಂಸಾರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ನೋಡಲು ಬೇಡ
ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್

*****