ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್
ಸೊಸೆ ಬೌಲಿಂಗ್
ಮಾವ, ಮಗನ
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು
ಸಂಸಾರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್
ನೋಡಲು ಬೇಡ
ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್

*****

 

 

 

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)