ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ
ಕೊಡುವ ಘನತೆಯ
ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ
ಹಸಿವು ರೊಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧ.