ಮೋಡಿನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ
ಸಿಡಿಲಿನ ಚೂರಿ ಇರಿದಿರಬೇಕು
ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ದಬದಬನೆ
ನಿಸರ್ಗ ನೆತ್ತರು ಬಿದ್ದು
ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಹರಿದೊಡುತ್ತಿದೆ.
*****