ಬಾಗಿಲ ಬಡಿದಿದೆ ಭಾವೀ ವರ್ಷ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ,
ಭ್ರಮೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನೋವೋ ನಲಿವೋ
ಬರುವುದ ಕರೆವೆವು ಹಾಡಿ.

ಎಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಕೂರದೆ ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲ,
ಕೂತದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಾದೀತೆ?
ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಬೇವೂ ಬೆಲ್ಲ

ಕಾಲದ ಚೀಲದೊಳೇನೇ ಇರಲಿ
ಕಾಣದ ಅನುಭವ ನೂರು,
ಎಲ್ಲವು ಇರಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಬರಲಿ
ಸರಿಗಮ ಪದನಿಸ ಅರಳಿ.

ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಒಂದೇ ಬಂದರೆ
ಏನಿದೆ ಅದರಲಿ ಘನತೆ?
ಎರಡೂ ಬೆರೆದು, ಬಹುಸ್ವರ ನುಡಿದು
ಮೂಡುವುದೇ ನಿಜಗೀತೆ!
*****