ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ
ಬಿಡುವರು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)