ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ
ಬಿಡುವರು ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ
*****